Referat generalforsamling 2019
i Dansk Spirituel Sammenslutning
Generalforsamling i Dansk Spirituel Sammenslutning den 27. november 2019, kl. 19.00
i Augmentum, Ahlgade 3F, 4300 Holbæk.
Dagsorden
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af referent
3. Valg af dirigent
4. Formandens beretning til godkendelse
5. Godkendelse af regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg til bestyrelsen
– 4 bestyrelsesmedlemmer
– 2 suppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Behandling af indkomne forslag
11. Eventuelt
Ad 1. Valg af stemmetællere
Finn og Flemming blev valgt
Ad 2. Valg af referent
Stinna blev valgt som referent
Ad 3. Valg af dirigent
Margot blev valgt som dirigent, og fastslog at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
Ad 4. Formandens beretning til godkendelse
Jack afgav formandens beretning:
”Endnu et år er gået, et år med udfordringer og glæder.
Et år hvor store dele af bestyrelsen har været flytninger, sygdom og dødsfald, i familien. Det på trods er det
en stor glæde at se, at vi næsten har fordoblet aktiviteterne fra sidste, så der det seneste år er afholdt 104
aktiviteter, fordelt på:
• Bestyrelsesmøde 5 – inspirationsdag 1
• Drop in healing 22
• Fjernhealing 15
• Gudstjenester 32
• Spirituel cafe 9
• Grundkursus gudstjeneste 3
• Inspiration og filosofi kursus 1
• Hjertemeditation 6
• Intro unge 2
• Lyscirkel 3
• Foredrag Jerry 3
• Messedeltagelse 2 (Brøndby + Asnæs)
• Workshop på messe ”Din energi” 1
• Hjertemeditation 1 x5
Det er også en stor glæde, at vi har haft 25 personer igennem grundkursus i elementerne til gudstjeneste. Det
giver en tro på, at vi også fremadrettet kan udvide.
Hjemmesiden kører og fungerer, og der arbejdes kontinuerligt på forbedringer.
Status ansøgning – den ligger stadig i ministeriet. Vi forventer den kommer for Rådet i foråret.
Vi oplever en del opmærksomhed om foreningen, blev bl.a. andet før påske ringet op fra Go’ morgen
Danmark, der ville høre lidt mere om gudstjenesterne. Der kom dog ikke mere ud af det i denne omgang, men
vi er registreret i deres systemer.
FB siden er oppe på 2333 følgere, det er + 533 fra sidste år, og der er en konstant tilgang.
Der er dd. 154 medlemmer, mod sidste års 71, heraf 87 årsmedlemmer mod 35 sidste år.
Vi oplever tilgang af flere medier, der viser interesse for at være med, og fra Jylland og Fyn er flere kommet
på den seneste tid.
Frivillige melder sig også over hele landet, og frivilliggruppen bliver snart aktiv.
Fremadrettet forsætter vi med aktiviteterne.
For synligheden er vi med på messer i Brøndby, Asnæs og Maribo, og kigger på potentielle messer på Fyn og i
Jylland
Vi fortsætter det høje aktivitetsniveau, og søger at øge det, i takt med at vi får tilgang af medier, healere og
frivillige, landet over
Der er nye kurser på tegnebrættet, og der er allerede nye potentielle deltagere til bl.a. prøvekursus.
Der arbejdes med forskellige tanker, der kan genere indtægt, da vi er nødt til at øge kapitalen, i takt med
aktiviteterne.
Vi slutter året i år med hele 8 julegudstjenester, en fordobling fra sidste år. De er fordelt over hele landet,
Nykøbing Sj., Farum, Holbæk, Haderslev, Ålborg, Odense, Nykøbing F. og Roskilde.
Det er med sindsro og glæde, jeg som formand ser frem mod et nyt år, med masser af aktivitet, vækst, glæde,
kærlighed og samhørighed.
Jack Eckhart Langelund”
Generalforsamlingen godkendte beretningen.
Ad 5. Godkendelse af regnskab
Kasseren Greti var fraværende, så Jack fremlagde udkast til regnskab, som pga. travlhed og
personlige årsager ikke var blevet revideret.
Generalforsamlingen godkender regnskabet under forudsætning af, at regnskabet revideres af
Beierholm statsaut. revisor med tilfredsstillende resultat.
Ad 6. Fastsættelse af kontingent
Fastholdelse af kontingent for årsmedlemmer på 250,- kr.
Ad 7. Godkendelse af budget
Budgetforslag:
Anslåede indtægter 35.000
Anslåede udgifter 33.000
Generalforsamlingen godkendte budgettet
Ad 8. Valg til bestyrelsen
– 4 bestyrelsesmedlemmer – Stinna, Trine, Maria, Malene på valg. Malene modtager ikke genvalg.
Yvonne Nielsen fra Aalborg ønsker valg.
Tillykke med genvalg og til Yvonne.
– 2 suppleanter – Jette og Susanna på valg
Susanna modtager ikke genvalg.
Berit Højbjerg fra Ejstrupholm (Jylland) ønsker valg.
Tillykke med genvalg og til Berit.
Ønske med navns nævnelse om hvem, der er på valg, ifbm. indkaldelse af generalforsamlingen.
Dette er taget til efterretning.
Ad 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Foreningens egen revisor er Margot. Ingen valg af revisorsuppleant.
Vi bruger Beierholm
statsautoriseret revisor som ekstern revisor
Ad 10. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag
Ad 11. Eventuelt
Præcisering af benævnelse om regnskabsår fra 1. oktober – 30. september medtages som forslag til
vedtægtsændring ved næste generalforsamling.
Der er ved at opstå behov for at få struktureret dels bestyrelsesarbejdet ifht. at mødes online med de
nye bestyrelsesmedlemmer i Jylland. Evt. Zoom/Meeting Room.
Det samme gør sig gældende mht. organisering/strukturering af menigheder/satellit afdelinger.
Overvejelser om deltagelse i øvrige messer. Bestyrelsen undersøger udbudet nærmere.
Jack takker for fremmødet, det forgangne år og ser frem til det kommende år.

%d bloggers like this: