Vedtægter for Dansk Spirituel Sammenslutning

1: Foreningens formål
2: Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
3: Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
4: Foreningens hjemsted
5: Betingelser for medlemskab
6: Tegningsret for foreningen
7: Procedure for vedtægtsændringer
8: Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

 

 • 1 Navn og hjemsted.

Stk.1. Foreningens navn er Dansk Spirituel Sammenslutning, forkortet DSS.
Stk.2. Foreningens hjemsted Danmark

 

 • 2 Formål.

Stk.1. Foreningens formål er:
a. At brede det spirituelle budskab, med baggrund i ”De 7 Principper”, at bringe forståelse for den åndelige verden, samt filosofien bag.
b. At formidle oplysning og undervisning vedrørende kommunikation med åndeverdenen.
c. At styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engagerende i samfundet
d. At danne fundament for officiel anerkendelse af spiritualismen, som trossamfund med udgangspunkt i ”De 7 Principper”, og herunder retten til at foretage kirkelige handlinger.

 

 • 3 Medlemskreds

Stk.1. Som medlemmer optages enhver, Som vil arbejde for, og støtte foreningens formål.

Stk.2. Et medlem, som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Eksklusionen, der skal være saglig, skal begrundes skriftligt.
Det medlem, der bliver ekskluderet, har ret til at få sin eksklusion drøftet på den næste generalforsamling, hvor alle medlemmer kan forholde sig til beslutningen. Hvis generalforsamlingen er uenig i bestyrelsens beslutning, kan det ekskluderede medlem blive medlem af foreningen igen.

Stk.3. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside, eller henvendelse til en af bestyrelsen. Der kan tegnes gratis medlemskab, benævnt som medlem, og betalt medlemskab, benævnt som årsmedlem.
Årsmedlemskab først gyldigt, når årsmedlemmet har betalt kontingent.

Stk.4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udløb af betalt periode.

Stk.5. Årsmedlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for et år ad gangen.

Stk.6. Andre foreninger kan optages som et kollektiv, under forudsætning af at de vil arbejde for, og støtte DSS’s formål.

 

 • 4 Generalforsamlingen

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk.1.a. Foreningens stifter, Jack Eckhart Langelund har til enhver tid vetoret over generalforsamlingen, for så vidt angår vedtægtsændringer, der kan dreje foreningen væk fra det oprindelige formål og intention, jf §9. stk. 3

Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af november måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel via nyhedsmail til medlemmerne samt annoncering på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden.

Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle årsmedlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Der kan deltages via Skype eller lignende elektronisk mødeforum, som annonceres ved indkaldelsen.

Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af referent
3. Valg af dirigent
4. Formandens beretning til godkendelse
5. Godkendelse af regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af formand
9. Valg af næstformand
10. Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
11. Valg af revisor og en revisorsuppleant.
12. Behandling af indkomne forslag
13. Eventuelt

Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal/ pointmetoden/prioriteringsmetoden.

 

 • 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

 • 6 Foreningens daglige ledelse

Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og op til 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, dog ved stiftende generalforsamling som følger:
Formand 5 år
Næstformand 2 år
Kasserer 3 år
3 medlemmer 2 år
3 medlemmer 1 år

Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk.3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk.5. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

 

Stk. 6. Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller den fungerende formands stemme for 2

 

 • 7 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk.3. Foreningens regnskab føres af kasseren, der tillige, i samarbejde med sekretæren, fører foreningens medlemsregister.

Stk.4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

 • 8 Tegningsregler og hæftelse

Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

 • 9 Vedtægtsændringer

Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

Stk. 3. Foreningens stifter, Jack Eckhart Langelund har til enhver tid vetoret over generalforsamlingen, for så vidt angår vedtægtsændringer, der kan dreje foreningen væk fra det oprindelige formål og intention.

 

 • 10 Opløsning

Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk.2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 

 • 11 Datering

Stk.1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 29/11 2017 og senest ændret på den ordinære/ ekstraordinære generalforsamling den 29/11 2021.

Dirigentens underskrift.

___________________________________________